: 1

- (Burramyidae)
Acrobates pygmaeus 800 x 563 52 KB
Acrobates pygmaeus 520 x 460 38 KB
Burramys parvus     380 x 243 32 KB
Cercartetus caudatus -, 300 x 400 26 KB
Cercartetus concinnus -, 304 x 480 31 KB
Cercartetus lepidus -, 446 x 480 43 KB