: 1 2

(Lemuridae)
(Lemurinae):
Hapalemur aureus  , 581 x 500 57 KB
Hapalemur griseus 415 x 640 30 KB
Hapalemur simus 308 x 412 47 KB
Lemur (Eulemur) fulvus albifrons  , () 275 x 400 34 KB
Lemur (Eulemur) macaco flavifrons  367 x 555 33 KB
Lemur (Eulemur) mongoz 349 x 486 53 KB
Lemur (Eulemur) rubriventer  436 x 549 77 KB
Lemur catta  273 x 400 29 KB
Lemur variegatus (Varecia variegata) variegatus  500 x 333 46 KB
Lepilemur leucopus 639 x 500 68 KB