: 1

, (Centropomidae)
Echeneis naucrates , 544 x 364 27 KB