: 1

(Menidae)
Mene maculata 532 x 354 16 KB
Mene maculata 640 x 504 29 KB